मुख्य

वेभगाइड प्रोब

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 22-33GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA34-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 22-33GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA34-8

  RM-WPA34-8बाट WR-34 प्रोब एन्टेना हो जुन 22GHz देखि 33GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 60 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-1530/U flange भएको WR-34 waveguide हो।

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 26.5-40GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA28-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 26.5-40GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA28-8

  RM-WPA28-8Ka-Band प्रोब एन्टेना हो जुन 26.5GHz देखि 40GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 60 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-599/U फ्ल्यान्जको साथ WR-28 वेभगाइड हो।

  _______________________________________________________________

  स्टकमा: 2 टुक्रा

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 33-50GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA22-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 33-50GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA22-8

  RM-WPA22-8बाट Q-Band प्रोब एन्टेना हो जुन 33GHz देखि 50GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 60 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-383/U फ्ल्यान्जको साथ WR-22 वेभगाइड हो।

  _______________________________________________________________

  स्टकमा: 2 टुक्रा

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 40-60GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA19-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 40-60GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA19-8

  RM-WPA19-8U-Band प्रोब एन्टेना हो जुन 40GHz देखि 60GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 60 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-383/UM flange भएको WR-19 waveguide हो।

  _______________________________________________________________

  स्टकमा: 2 टुक्रा

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 50-75GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA15-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 50-75GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA15-8

  RM-WPA15-8V-Band प्रोब एन्टेना हो जुन 50GHz देखि 75GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 60 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-385/U फ्ल्यान्जको साथ WR-15 वेभगाइड हो।

  _______________________________________________________________

  स्टकमा: 3 टुक्रा

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 60-90GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA12-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 60-90GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA12-8

  RM-WPA12-8F-Band प्रोब एन्टेना हो जुन 60GHz देखि 90GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 60 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-387/UM फ्ल्यान्जको साथ WR-12 वेभगाइड हो।

  _______________________________________________________________

  स्टकमा: 3 टुक्रा

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 75-110GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA10-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 75-110GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA10-8

  RM-WPA10-8W-Band प्रोब एन्टेना हो जुन 75GHz देखि 110GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 60 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-387/UM flange भएको WR-10 waveguide हो।

  _______________________________________________________________

  स्टकमा: 2 टुक्रा

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 90-140GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA8-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 90-140GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA8-8

  RM-WPA8-8F-Band प्रोब एन्टेना हो जुन 90GHz देखि 140GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 60 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-387/UM flange भएको WR-8 waveguide हो।

  _______________________________________________________________

  स्टकमा: 2 टुक्रा

 • Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 110-170GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA6-8

  Waveguide Probe Antenna 8 dBi Typ.Gain, 110-170GHz फ्रिक्वेन्सी दायरा RM-WPA6-8

  RM-WPA6-8D-Band प्रोब एन्टेना हो जुन 110GHz देखि 170GHz सम्म सञ्चालन हुन्छ।एन्टेनाले E-प्लेनमा 8 dBi नाममात्र लाभ र 115 डिग्री विशिष्ट 3dB बीम चौडाइ र H-प्लेनमा 55 डिग्री विशिष्ट 3dB चौडाइ प्रदान गर्दछ।एन्टेनाले रैखिक ध्रुवीकृत तरंगरूपहरूलाई समर्थन गर्दछ।यस एन्टेनाको इनपुट UG-387/UM फ्ल्यान्ज भएको WR-6 वेभगाइड हो।

  _______________________________________________________________

  स्टकमा: 2 टुक्रा

उत्पादन डाटाशीट प्राप्त गर्नुहोस्